Informācija par datu subjekta tiesībām saistībā ar videonovērošanu, kas ietver datu vākšanu atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai.

Datu pārzinis: kafejnīca “Ezītis miglā”, kas atrodas Rīgā, Avotu ielā 32; Rīgā, Grēcinieku ielā 11a; Rīgā, Palasta ielā 9; Rīgā, Aldaru ielā 12/14; Rīgā, Laboratorijas ielā 11; Ogrē, Brīvības ielā 19; Rīgā, Tallinas ielā 10; Rīgā, Brīvības gatvē 350a; Rīgā, Slokas ielā 17; Daugavpilī, Rīgas ielā 30; Rīgā, Zirņu ielā 21; Jelgavā, Krasta ielā 9; Jurmalā, Talsu šoseja 31; Rīgā, Maskavas ielā 264; Rīgā, Ulbrokas ielā 1a; Rīgā, Dzelzavas ielā 44b; Siguldā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 2; Rīgā, Tērbatas ielā 55.

Kontaktinformācija: personas datu aizsardzības jautājumiem: e-pasts inese.brikena2@gmail.com, tālr. 26598592.

Jūsu personas datu apstrādes nolūki: Jūsu personas dati, kas sastāv no attēla (raksturo ārējo izskatu, apģērbu, gaitu, pārvietošanās virzienus), tiks apstrādāti, lai atklātu un novērstu pārkāpumus attiecībā uz sabiedrisko kārtību un attiecībā uz datu pārzinim piederošo īpašumu. Apstrādes mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, personu dzīvības un veselības aizsardzība un drošības nodrošināšana kafejnīcā “Ezītis miglā”.

Tiesiskais pamatojums –Vispārīgās Datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) un f) apakšpunkts).

Iespējamie datu saņēmēji: Datu pārzinis informē, ka, apstrādājot Jūsu datus, dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām Datu pārzinis sadarbojas savas darbības nodrošināšanai un funkciju izpildei, Valsts un pašvaldību institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, vai pēc to pieprasījuma, kas pamatots ar normatīvajiem aktiem. Tiesībsargājošām institūcijām datu pārziņa tiesību un interešu aizsardzībai.

Datu apstrādes ilgums: Dati tiek glabāti ne ilgāk par 15 dienām.

Jūsu (datu subjekta) tiesības:

 1. Jums ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem. Tas ietver tiesības piekļūt šādai personiskai informācijai, iegūt tās bezmaksas kopiju (izņemot vairākkārtēju vai pārmērīgu pieprasījumu gadījumā), izņemot, ja piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā paredz citādi, un tiesības iegūt informāciju par šādu datu apstrādi, tostarp:
 2. Šādas apstrādes nolūki;
 3. Attiecīgo personas datu kategorijas;
 4. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, jo īpaši tādi saņēmēji, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas;
 5. Iecerētais datu glabāšanas periods vai, ja tas nav zināms, tā noteikšanai izmantotie kritēriji;
 6. Tiesības pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu, kā arī tiesības iebilst to apstrādei vai arī pieprasīt tās ierobežošanu;
 7. Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā;
 8. Informācija par to no kādiem avotiem dati tika iegūti, ja dati netika iegūti no Jums;
 9. Jebkādu automatizētu lēmumu (lēmumi bez cilvēka iesaistes), tostarp lēmumu par profilēšanu, pastāvēšanu, ar tiem saistīto loģiku, to nozīmīgumu un sekas;
 10. Par drošības pasākumiem, kas saistīti ar pārsūtīšanu, ja Jūsu personas dati tiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas,
 11. Jums ir tiesības dzēst savus datus, pieprasot, veikt ar Jums saistītu neprecīzu, nepilnīgu vai novecojušu personas datu savlaicīgu labošanu. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski pa e-pastu: inese.brikena2@gmail.com.

Datu pārzinis var atteikties dzēst personas datus, ja šo datu apstrāde nepieciešama:

 • lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
 • lai nodrošinātu, ka tiek pildīts datu pārziņa juridisks pienākums, kas noteikts datu pārzinim piemērojamos normatīvajos tiesību aktos;
 • sabiedrības interesēs saistībā ar sabiedrības veselību, zinātnisku vai vēsturisku izpēti vai statistikas mērķiem;
 • likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.
 • Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, šādos gadījumos:
 • Jūs apstrīdat apstrādāto personas datu precizitāti – šādā gadījumā datu apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kurā datu pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • ja datu apstrādes pamats ir datu pārziņa leģitīmās intereses un Jūs esat iebildis pret apstrādi, – šādā gadījumā datu apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kamēr nav pārbaudīts, vai datu pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • Jūs iebilstat pret nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Datu pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, piemēram, celtu prasību tiesā.

Datu apstrādes ierobežošana nozīmē, ka dati tiks glabāti, bet netiks apstrādāti citādos veidos. Mēs Jūs informēsim, kad datu apstrādes ierobežošana tiks pārtraukta.

 1. Datu subjektam ir tiesības uz datu pārnesamību. Ja apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu un ja šāda apstrāde tiek veikta automatizēti, Jūs no Datu pārziņa varat pieprasīt, lai ar Jums saistītie personas dati Jums tiktu sniegti strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai Jūs šādus personas datus varētu pārsūtīt citam datu pārzinim, vai tieši nodot šādus personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.
 2. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.